Teoksistani


Maalaukseni ovat eräänlaista taiteen keinoin tapahtuvaa tutkimusta, jonka aiheet pohjautuvat joko suoraan ympäröivästä luonnosta löytyviin elementteihin tai niitä tutkivien tieteiden käyttämien abstraktien informaatiokaavioiden rakenteisiin.

Teokseni tuntuvat rakentuvan eräänlaisten odottamattomien kytkentöjen ja rinnastusten käyttöön. Asenteena on eräänlainen "tutkiva leikki". Leikin tieteellisillä teorioilla. Teokseni purkavat ja hajottavat osiin erilaisia teoreettisia järjestelmiä ja rakentavat niistä uusia, erilaiseen todellisuuskäsitykseen, logiikkaan ja lainattuihin merkkijärjestelmiin perustuvia konstruktioita.

Teosteni toteutuksessa olen tietoisesti pidättäytynyt yksilöllisen "maalauksellisen" jäljen käyttämisestä ja tuonut tilalle tieteellistä, objektiivista esitystapaa jäljittelevän maalaustekniikan. Olen siis tavallaan halunnut "mallintaa pois" maalauksellisuuden maalauksistani.About my work


My paintings are a kind of study made through artistic means. The motifs are either based directly on elements in the natural enviroment surrounding us or in the structures of abstract information diagrams used by the scientific disciplines investigating these elements.

My work seem to be based on the use of certain unexpected connections and parallels. The attitude is a kind of "inquisitive play". I play with scientific theories. My works break up and tear apart various theoretical systems, rebuilding them into new constructions based on a different sense of reality, logic and borrowed notion.

In my work, I have intentionally refrained from using an individualistic "painterly" style, using instead a painting technique which copies scientific, objective representation. This is to say I have wanted to "model out" of my paintings any painterly quality.